Projectes Explora Ciencia””

Objecte

La convocatòria preveu el finançament de projectes de recerca bàsica els resultats dels quals puguin arribar a representar un avanç significatiu del coneixement, mitjançant el plantejament i desenvolupament de nous enfocs i/o metodologies no assolibles d’altra manera i que, per la naturalesa dels coneixements generats, podessin tenir un marcat caràcter transversal.

Els projectes que es presentin han de ser propostes d’investigació imaginatives i radicals la viabilitat de les quals podés ser considerada baixa en programes convencionals, però en les quals existeixin determinats indicis que justifiquin escometre la seva exploració, emprant metodologia científica. Aquestes accions poden incloure investigacions en la frontera del coneixement propostes amb rigor científic dins de qualsevol àrea temàtica.

Els projectes Explora es realitzaran sota la modalitat de projecte individual i tindran un únic investigador principal. Podran comptar amb un equip d’investigació. Seran projectes d’índole teòrica o experimental:

Els projectes "Explora Ciencia" els objectius dels quals suposin una reavaluació dels paradigmes establerts i acceptats, i podran tenir projecció en diferents àmbits científics
 

Requisits

Requisits de l’Investigador Principal:

 

a) Doctors

b) Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que cobreixi, almenys, el termini d’execució del projecte

c) Trobar-se en servei actiu i realitzar activitat investigadora

d) Comptar amb una jornada laboral a l’entitat sol·licitant a temps complet o a temps parcial d’un mínim de 800 hores anuals

e) Figurar en una única sol·licitud de projecte en aquesta actuació

 

Requisits Investigadors:

Podran pertànyer a l’equip d’investigació del projecte:

 

a) Doctors i titulats superiors

b) Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant o associada o d’alguna altra entitat que compleixi els requisits per ser beneficiària i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que cobreixi, al menys, el termini d’execució del projecte .

c) Trobar-se en servei actiu i realitzar activitat investigadora

 

Durada: entre un i dos anys

 

Dotació: no s’especifica. Les ajudes podran finançar totalment o parcialment el pressupost sol·licitat en les propostes presentades.

 

Criteris d’avaluació:

a) Qualitat cientificotècnica , rellevància i viabilitat de la proposta (0-5 punts) amb una ponderació del 40 %

b ) Qualitat , trajectòria i adequació de l’equip de recerca (0-5 punts) amb una ponderació del 30 %

c) Impacte cientificotècnic o internacional de la proposta (0-5 punts) amb una ponderació del 30 %

 

Sol·licituds

 

Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de les aplicacions de sol·licitud i de signatura electrònica, disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació.

 

Els models de memòria i CV es trobaran disponibles a la web del MINECO, en l’enllaç
 

Incompatibilitats

No són incompatibles amb altres projectes del Plan Nacional en actiu, ni projectes presentats al AES i no concedits.

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de desembre de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a europa@iispv.cat . Termini: 9 de gener de 2014 . L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant

Termini Oficial

Plazos de solicitud 16/12/2013-15/01/2014

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: