PROJECTES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (PI) 2018

ISCIII

Objecte

– Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d'investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

– Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s'hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

– Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible: Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran d'estar dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades. 

Requisits

 
Per part de l' Investigador Principal i el Co-Investigador Principal serà necessari:

 • a) Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució de concessió.
 • b) No estar realitzant un programa de Formació Sanitària Especialitzada o de perfeccionament postdoctoral (com els contractes de perfeccionament postdoctoral Sara Borrell, o els contractes postdoctorals Juan de la Cierva o altres contractes equivalents de les Comunitats Autònomes), o un contracte Río Hortega de formació en recerca per professionals que hagin finalitzat la Formació Sanitària Especialitzada.
 • c) Tenir dedicació única al projecte.

  Per part dels restants membres de l'equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o la condició de becari amb les entitats sol·licitants com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució de concessió. 

Incompatibilitats

Tant el/la IP com la resta dels membres de l'equip de recerca tindran el següent règim d'incompatibilitats i dedicacions, en qualsevol de les categories de projectes de recerca en salut:

 • a) Cap IP podrà figurar com a tal, en més d'una sol·licitud de projecte comptant tant projectes FIS com AEI (Agencia Española de Investigación) i la dedicació serà sempre única
 • b) La resta de membres de l'equip de recerca podran participar amb dedicació única en un únic projecte, o amb dedicació compartida fins a tres.
 • A aquests efectes es computaran conjuntament les convocatòries de projectes d'investigació en salut de les AES 2015 i 2016 i en les convocatòries de RETOS i EXCELENCIA de la AEI que finalitzin, segons resolució d'aprovació, després del 31 de desembre de 2018.
 • Només es podrà ser IP en una única sol·licitud en el conjunt dels projectes de les següents convocatòries de l'any 2018: de projectes d'investigació de les AES o RETOS i EXCELENCIA de la AEI
  No s'aplicarà el règim d'incompatibilitats en els següents casos:
 • Els projectes finançats en els Plans Regionals d'I+D+I de les comunitats autònomes.
 • Els projectes obtinguts de convocatòries de la UE. 
Termini IISPV

Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que contacteu amb la oficina tecnica el més aviat possible.

La convocatòria obrirà el 14 de febrer al 02 Març 2018

Termini Oficial

08 Març 2018

Documents a presentar
 • Les sol·licituds es presentaran mitjançant aplicació informàtica. Per això cal que l'investigador principal que vulgui presentar un projecte de recerca, contacti amb la oficina tecnica i  accedeixi a la web http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

  Estàs interessat?

  Omple el següent formulari per rebre més informació: