Premi Ramon de Teseràch” a l’actuació cívica d’entitats per a la promoció de la salut”

Objecte

Les entitats candidates podran presentar-se a iniciativa pròpia o bé ser presentades per altres entitats o persones físiques.

Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, on constin  les dades del responsable principal de l’entitat o de les persones que presenten la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.

Per ésser admesa una candidatura s’haurà de presentar una memòria en la qual, obligatòriament, hauran d’incloure els estatuts de l’entitat, si s’escau, i una relació documentada de les activitats que justifiquin la presentació de la candidatura.

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de gener de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 3 de febrer de 2014. L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

La presentació de la candidatura es farà enviant tota la documentació en format word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 10 de febrer de 2014. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: