MOBILITAT DE PROFESIONALS SANITARIS I INVESTIGADORS DEL SNS (M-BAE)

ISCIII

Objecte

Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi. 

Requisits

Podran presentar-se com a candidats qui es trobi en alguna de les següents situacions:

  • Personal amb activitat assistencial.
  • Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS e I3.
  • Investigadors principals de projectes d'investigació en salut concedits en les convocatòries 2015, 2016 y 2017 de l'AES.
    No podran presentar-se com a candidats el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que es trobin desenvolupant la FSE. 
Termini IISPV

10 Març 2018

Termini Oficial

14 Març 2018

Documents a presentar

Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

  • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) del candidat.
  • Memòria de la proposta de l'activitat a realitzar pel candidat durant l'estada, en model normalitzat.
  • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el que el candidat desenvoluparà la seva activitat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica.
  • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si va a rebre una compensació econòmica per la mateixa..
Altres

Avaluació de les sol·licituds:
A. Valoració dels mèrits curriculars del candidat corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 30 punts.
B. Valoració de l'interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.
C. Valoració de l'estructura de la unitat d'investigació en la qual desenvolupa la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: