MARATO TV3 CÀNCER””

LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3 

Objecte

Fomentar la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l'àmbit del càncer. 

Requisits

Els projectes hauran d'especificar de manera clara i concreta quin és el retorn científic, econòmic i social esperat. També caldrà raonar l'impacte del projecte en la salut de les persones, així com el pla de comunicació i disseminació per aconseguir-los. Entenem per impacte els beneficis reals que es deriven dels resultats de la recerca per una àmplia gamma de beneficiaris, incloent-hi la comunitat científica, el sistema de salut, els professionals, pacients i la societat en general. Aquests beneficis poden ser a través de canvis en els tractaments, diagnòstics, prevenció, productes, processos  i pràctiques assistencials i inclouen tant els beneficis positius com l'evitació del dany. El pla de comunicació i disseminació haurà de ser presentat amb cadascuna de les partides pressupostàries perfectament detallades.  
 
Les propostes hauran d'incloure un resum informatiu dels objectius de la recerca i de l'impacte esperat del projecte entenedor per al públic general. Aquest resum haurà de ser redactat en un llenguatge col·loquial i assequible a un lector no científic o professional. L'objectiu d'aquest resum és explicar als donants quina recerca es vol fer i com es pretén assolir l'objecte de la convocatòria amb les seves contribucions.   
 

Incompatibilitats

Els investigadors només podran participar en aquesta convocatòria com a:  
 

  • Investigador principal coordinador-investigador principal del seu subprojecte
  • Investigador principal d'un subprojecte
  • Investigador principal coordinador-investigador principal del seu subprojecte i investigador col·laborador d'un altre subprojecte
  • Investigador principal d'un subprojecte i investigador col·laborador d'un altre subprojecte
  • Investigador col·laborador d'un subprojecte
  • Investigador col·laborador de dos subprojectes 

A aquests efectes s'entén com a investigador principal coordinador, aquell que lidera el projecte i que serà l'interlocutor amb la Fundació i canalitzarà la investigació. S'entén com a investigador principal, aquell que lidera un subprojecte. 

Els investigadors principals coordinadors i els investigadors principals dels subprojectes que en el moment de presentar la sol·licitud de projecte a la present convocatòria tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 no poden presentar-se a aquesta convocatòria com a investigadors principals coordinadors, ni com a investigadors principals d'un subprojecte, tot i que sí que poden formar part d'un equip com a investigador col·laborador.

Un projecte està en actiu fins que no se n'ha presentat la memòria final científica i econòmica i s'ha celebrat el Simposi de La Marató de TV3 corresponent

Termini IISPV

13 de març de 2019.   Contactar amb la oficina tecnica el mes aviat possible per l'enviament i revisió de documentació. Per la tramitació del projecte al President del Comite Cientific Intern i per la coordinació de l’enviament dels projectes d’altres centres.

Termini Oficial

El període de presentació de projectes serà del 19 de febrer al 19 de març del 2019 a les 14.00.

Documents a presentar

La sol·licitud de la part científica de participació en la convocatòria s'haurà de presentar en anglès amb un resum en català, en suport digital i paper. La sol·licitud serà presentada, per l'investigador principal coordinador del projecte i el representant legal del centre coordinador. 
 
Els formularis digitals estaran a http://www.ajutsmarato.com.  

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: