IV Premi AEFA-FUJIREBIO a la qualitat i la innovació

AEFA-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIO CLÍNICO

Objecte

Amb l'objectiu de promoure i desenvolupar les activitats d'investigació i difondre'n els coneixements generats es convoca la concessió d'un premi per al millor treball de caràcter científic sobre: PAPER DELS BIOMARCADORS DE MALALTIA D'ALZHEIMER A LA PRÀCTICA CLÍNICA

Requisits

Podran optar al premi qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat, relacionada amb les Ciències del Laboratori Clínic. No serà necessari pertànyer a cap societat científica específica.

Requisits generals:
– Els treballs hauran de ser originals i innovadors.
– El projecte ha de mostrar la seva viabilitat.
– Els treballs presentats poden haver estat publicats o estar acceptats per a la seva pròxima publicació en revistes indexades durant els anys 2016 i 2017.
Requisits específics:
En els treballs es valorarà:
– Estudis previs per a la posada en marxa de la utilització d'aquests biomarcadors en la pràctica clínica.
– Procediments d'adequació de la demanda d'aquests biomarcadors.
– Procediments en la pràctica diària del laboratori.
– Avaluació de la tecnologia utilitzada.
– Impacte econòmic de la utilització d'aquests biomarcadors.

Termini IISPV

09/10/2017

Termini Oficial

13/10/2017

Documents a presentar

L'extensió del treball no ha de superar les 40 pàgines, incloent figures, taules, gràfics i bibliografia.
Ha d'anar escrit en DIN A4, a doble espai, en Arial i cos 12 (veure més detalls a la convocatòria).
Els autors hauran de preparar un sobre que contingui:
– Un sobre tancat etiquetat amb la lletra A, que contindrà el full annex degudament emplenada. A la solapa del sobre A constarà únicament el títol del treball.
– Un altre sobre tancat etiquetat amb la lletra B, que inclourà el treball de paper i en un suport informàtic (CD, memòria d'emmagatzematge extraïble, etc). El treball ha d'estar redactat seguint les normes de presentació disponibles al web de l'ajuda. A la solapa del sobre B constarà únicament el títol del treball. Tot el contingut d'aquest sobre haurà de ser anònim (no podrà contenir el nom del centre o del laboratori on s'ha realitzat el projecte).
El treball s'haurà de presentar en espanyol.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: