INCORPORACIÓ NOVES ÀREES TEMÀTIQUES I NOUS GRUPS AL CONSORCI CIBERNED

ISCIII

Objecte

Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBERNED mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment CIBERNED. 

Requisits
  • S'entén per grup de recerca el conjunt d'investigadors agrupats al voltant d'un investigador principal (líder del grup) que col·laboren en l'estudi d'una temàtica homogènia i que hagin col·laborat conjuntament, durant els últims 5 anys, en projectes de recerca finançats en convocatòries nacionals o internacionals i posseeixin un registre de publicacions de qualitat contrastada i/o en el desenvolupament de patents.
  • Per a ser considerat com a membre del grup, cada investigador ha d'acreditar almenys dues publicacions / patents conjuntes i un projecte d'investigació finançat en concurrència competitiva en convocatòries nacionals o internacionals amb l'investigador principal.
Termini IISPV

20 Març 2018

Termini Oficial

27 Març 2018

Documents a presentar
  • Formulari de sol·licitud subscrit pel representant legal de l'entitat.
  • Currículum Vitae Abreviat (CVA) de l'investigador principal.
  • Historial científic-tècnic del grup de recerca, que contingui el llistat d'integrants del grup i la seva estructura, la relació de publicacions, projectes i patents dels últims 5 anys.
  • Memòria d'actuacions del grup a realitzar en la seva incorporació a CIBERNED, referida a algun dels descriptors relacionats en l'Annex 1, en el model normalitzat corresponent a la AES 2018.
  • Document normalitzat que acrediti l'autorització del centre beneficiari per presentar la sol·licitud i el seu compromís d'incorporar al grup en cas que aquesta sigui concedida, signat pel representant legal de CIBERNED.
  • Si la institució sol·licitant no forma part del Consorci prèviament, declaració del representant legal en què es comprometi en nom de la institució que representa, en cas de resultar seleccionat el grup de recerca, a adherir-se al conveni de creació del Consorci i a l'acceptació de seus Estatuts una vegada resolt el procediment. 
Altres

La quantia màxima establerta que percebrà el Consorci CIBERNED per a l'anualitat 2018, serà de 270.000 euros. D'aquesta quantia, no podrà destinar més de 180.000 euros ni incorporar-se més de quatre grups al descriptor 1.5 de l'Annex 1. No podrà destinar una quantia superior a 90.000 ni incorporar-se a més de dos grups a la resta de descriptors en el seu conjunt. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: