III PREMI MARTÍ VIA

FUNDACIÓ VALLFORMOSA

Objecte

Aquesta beca està destinada a professionals i investigadors espanyols d'àrees relacionades amb l'oncologia pediàtrica i d'adults per desenvolupar un projecte de recerca en un centre de referència pertanyent a Catalunya, amb la finalitat de potenciar la investigació oncològica.

Es prioritzen aquells projectes de recerca traslacional, és a dir, els que poden tenir aplicació directament en malalts en un futur proper.

Requisits

Requisits dels sol·licitants

a) Estar en possessió d'un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.

b) Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la recerca científica a Catalunya. No és necessari que sigui un hospital però la línia de recerca ha d'estar vinculada a/o participada per algun centre Hospitalari.

Requisits de la convocatoria

La beca concedida serà portada a terme en coordinació amb el centre hospitalari on s'ha desenvolupat.

Els treballs presentats hauran de constituir una aportació original, amb base experimental, en algun dels camps de la Investigació Oncològica.

Termini IISPV

20 de Setembre de 2017

 

 

Documents a presentar

S'haurà de presentar una memòria científica (màxim 12 fulls) escrita en català o castellà, que descrigui:

– Resum

– Antecedents i situació actual del tema, referències

– Objectius del treball

– Material i mètodes

– Pla de treball amb el calendari corresponent

– Potencial d'aplicació de resultats a la pràctica clínica

– Implicacions ètiques

– Historial científic del grup receptor

– Memòria econòmica del projecte amb justificació del pressupost per partides. La beca haurà de servir per finançar el sou d'un investigador.

– Currículum abreviat de l'investigador sol·licitant (màx. 3 pàg.).

– DNI de l'investigador sol·licitant

– Compromís del centre d'investigació, signat per la direcció del centre o el seu representant legal, en el qual es deixi constància expressa del coneixement i l'acceptació d'aquestes bases, i s'autoritzi i es confirmi la viabilitat del projecte.

La documentació s'haurà de fer arribar per correu electrònic a l'adreça de fundacio@vallformosa.com, indicant a l'assumpte del correu: PREMI MARTÍ VIA 2017.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: