DOCTORATS INDUSTRIALS (DI-2016)

AGAUR – AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

Objecte

Atorgar ajuts a organismes de recerca i a empreses per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, centre de recerca o fundació hospitalària, on un doctorand o doctoranda durà a terme la seva formació investigadora, que haurà de donar lloc a una tesi doctoral.

Requisits

Requisits comuns per a les tres modalitats:

– Haver signat un conveni de col·laboració amb una durada mínima de tres anys i que sigui vigent durant tot el projecte. En el conveni hi han de participar els dos entorns (acadèmic i empresarial) i en tots els casos la universitat de matriculació de tutoria de tesi del doctorand o la doctoranda, si bé pot haver-hi altres parts signatàries.

– Haver seleccionat el doctorand o la doctoranda per portar a terme el projecte de tesi d'acord amb el que es preveu al web del Pla DI ().

– El doctorand seleccionat o la doctoranda seleccionada ha d'haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al curs 2015-2016 o per al curs 2016-2017.

– El doctorand o la doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala de l'1 a 10. Per calcular-la es tindran en compte les notes obtingudes en els estudis superiors que permetin l'accés al doctorat.

– El doctorand o la doctoranda ha de disposar d'un director o directora de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i d'una persona responsable del projecte designada per l'empresa.

– El director o directora de la tesi ha de formar part d'un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

– La dedicació del doctorand o la doctoranda al projecte de recerca s'ha de distribuir entre l'empresa i la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària vinculats al projecte.

– Cal fer 60 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. La Generalitat de Catalunya assumirà l'organització de 30 d'aquestes hores de formació, mentre que les 30 hores restants el doctorand o la doctoranda les ha de cursar aprofitant els recursos de formació interna de les empreses o en el marc de l'oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries.

Requisits propis de les modalitats DI-COF-CAT i DI-COF-UE:

– L'empresa ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000,00 € de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'empresa ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 66.000,00 € per als tres anys de durada de l'ajut.

– El doctorand o la doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.

– La tesi doctoral s'ha de desenvolupar durant els tres anys de durada de l'ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut

– Una de les entitats sol·licitants ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 18.000,00 € de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'entitat ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 54.000,00 € per als tres anys de durada de l'ajut.

– En els casos en què l'entitat que contracta el doctorand o la doctoranda sigui la representant de l'entorn acadèmic, cal que hi hagi un trasllat de recursos des de l'entitat representant de l'entorn empresarial per cobrir els costos de contractació.

La modalitat d'ajut específic serà la modalitat d'elecció quan:

– L'empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand o la doctoranda i acordi amb la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària compensar els costos laborals de la seva contractació.

– La dedicació del doctorand o la doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en conseqüència, la durada del conveni entre la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària i l'empresa, i del projecte de DI sigui superior als tres anys.

– Un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la seva contractació.

– Hi hagi altres casos no previstos d'especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la comissió de selecció.

Termini IISPV

28/11/2016

Termini Oficial

5/12/2016

Documents a presentar

La sol·licitud inclourà:

a) Formulari: inclou dades del projecte, de l'empresa, de la universitat, centre de recerca o fundació hospitalària, del grup de recerca, del programa de doctorat i del doctorand/a
b) Annexos (4 documents)
-Fotocòpia escanejada del/s certificat/s acadèmic/s del doctorand/a, on consti la nota mitjana en els estudis superiors que permetin l'accés al doctorat.
– Fotocòpia escanejada del document d'admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand/a.
– Còpia de l'acta de selecció, a on consti el llistat de persones candidates entrevistades, així com els criteris de selecció emprats per a la decisió final.
– Fotocòpia escanejada del conveni de col·laboració convenientment signat entre la universitat, centre de recerca o fundació hospitalària i l'empresa, i si escau, altres entitats participants.

Avaluació

Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.

Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 60 dies naturals des de la publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR de la resolució de concessió que correspongui.

La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 30 dies a partir de la formalització del contracte.

La lectura de la tesi comporta la finalització de l'ajut

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: