Convocatòria del programa de formació d’investigadors FI 2019 – AGAUR

Objecte

Ajuts a les universitats a centres de recerca i/o fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca mitjançant la incorporació d'aquest personal en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.

?

Requisits

Pel les persones sol.licitats,

a)Complir un dels requisits d’accés al doctorat Reial decret 99/2011 28 de gener:

Estar en possesió d’un titol universitari oficial espanyol o d’un altre pais integrant al Espai Europeu d’educació Superior, que habiliti l’acces a Master y haber superat un minim de 300 credits ECTS en conjunt d’estudis universitaris oficials, dels que almenys 60 hauran de ser de nivell de Master.

 Estar en possesió d’un titol oficial espanyol de Graduat o Graduada, sigui almenys 300 credits ECTS. Hauran de complir els complements de formació a que es refereix l’article 7.2 del Reial decret 99/2011

Titulats  universitaris que , previa obtenció de plaça en formació a la corresponen proba d’accès a plaçes de formació sanitària especialitzada, haiguin superat amb evaluació positiva al menys dos anys de formació d’un programa per l’obtenció del titol oficial d’alguna especialitat en Ciencies de la Salut.

Estar en possesió d¡’un titol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers sense necessitat de la seva homologació, previa comprobació per la universidtat de que s’acredita un nivell de formació equivalent a la del titol oficial espanyol de Master universitari i que factuta en el pais expedidor del tiol per l’accès a estudis de doctorat. 

 

b)Haver estat acceptat en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.

Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud.

-També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis a partir de l'1 de gener de 2013, si entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2015 han estat en una situació especial del article 4 de la convocatoria

-Estar matriculat a la tutela acadèmica d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019 en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció.

 

c)No estar en possessió del titol de doctorat

 

d) La nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre

En cas que la qualificació de l'expedient acadèmic utilitzi l'escala de 0 a 4, la nota mitjana segons pàgina 3 de les BBRR.

En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic s'ha de calcular d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (<http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-alciudadano- )

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: