CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER CONTRACTAR PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER l’ANY 2018 (FI)

Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-lo en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat.

1.2 Aquest programa té una durada màxima de tres anys.
Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat, els objectius i el pla de treball per a l'any següent. La renovació dels ajuts per a l'any següent està condicionada a la valoració positiva de les memòries, als requisits previstos en la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i a la disponibilitat pressupostària.

1.3 La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.

Requisits
 1. Complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i els requisits que estableixen aquestes bases, i no tenir el títol de doctorat, amb les precisions que es disposen en la convocatòria corresponent.
 2. Estar matriculades, el curs acadèmic que es disposa en la convocatòria corresponent, de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació de l'ajut.
 3. No estar en possessió del títol de doctorat.
 4. La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser la següent: Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).
  En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha de calcular-se d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
 5. La tesi doctoral de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses
  privades.
 6. La persona candidata no pot haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
 7. Cada director o directora de tesi només pot constar com a tal en una sol·licitud.
 8. Tots els directors i directores de tesi han de formar part d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent durant el període de contractació de la persona candidata i també han d'estar vinculats al projecte de recerca, al conveni o al contracte al qual es vinculi la tesi doctoral de la persona
  candidata.
Termini IISPV

16/10/2017

Termini Oficial

16/10/2017

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: