CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE LA FUNDACIÓ ALICIA KOPLOWITZ 2018

FUNDACIÓ ALICIA KOPLOWITZ 

Objecte

Promoure el desenvolupament del coneixement a Espanya de la Psiquiatria, Psicologia i / o Neurociències del Nen i l'Adolescent i en Neuropediatria mitjançant el suport a projectes d'investigació originals.
La Fundació Alicia Koplowitz convoca 8 ajuts a la investigació per a projectes.

Requisits

Els ajuts estan dirigits a grups d'investigació que desenvolupin el seu projecte en hospitals, universitats i centres d'investigació espanyols. Hi haurà un investigador principal espanyol, en tots els casos, vinculat al centre durant, com a mínim, els dos anys de durada del projecte, i que serà l'únic receptor de l'ajut.
Cap investigador (ni investigador principal, ni membre de l'equip d'investigació) podrà participar en més d'una sol·licitud en la present convocatòria. Així mateix, aquells investigadors que estiguin gaudint d'una ajuda d'investigació de la Fundació Alicia Koplowitz, no podran participar en noves convocatòries mentre estigui activa la citada ajuda d'investigació. 

Termini IISPV

01 Abril 2018

Termini Oficial

06 Abril 2018

Documents a presentar
 • Curriculum Vitae de l'investigador principal i de tres col·laboradors destacats de l'equip, corresponent als darrers cinc anys, amb una extensió màxima de 5 pàgines i segons el següent esquema:
  – Dades personals, professionals i acadèmiques
  – Comunicacions a congressos
  – Publicacions indexades amb Factor d'Impacte segons el JCR
  – Projectes d'investigació finançats per entitats públiques o / i privades
  – Patents
  – Guies clíniques
  – Tesis Doctorals dirigides
 • Memòria explicativa del projecte de recerca que es pretén realitzar, amb una extensió màxima de cinc folis. Es valorarà que l'exposició sigui original i concisa.
 • Acord de col·laboració d'altres serveis o centres implicats degudament emplenat i signat.
 • Memòria econòmica que inclogui un pressupost detallat.
 • Informe de la Comissió d'Investigació, del Comitè Ètic d'Investigació Clínica i del Comitè d'Ètica de la Experimentació Animal del centre on es desenvoluparà el projecte, si el tipus d'estudi així ho requerís.
 • Model de consentiment informat dels participants i / o dels pares o tutors legals. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: