Convocatòria d’ajuts a la recerca FUNDALUCE 2018

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar les activitats de recerca de qualitat en entitats públiques i privades sense finalitat de lucre, en les àrees de recerca de possibles estratègies terapèutiques concretes en el camp de les Distròfies Hereditàries de la Retina.
Es pretén estimular la presentació de projectes coordinats en què participen dos o més grups de recerca, pertanyents a diferents institucions, que col·laborin tant en els mitjans i infraestructures com en els fins.
Es valorarà positivament la constitució de grups de recerca amplis, sempre en coherència amb els objectius del projecte.

Termini IISPV

23/11/2018

Documents a presentar

Tota la documentació es podrà lliurar en castellà i / o en anglès excepte el resum que obligatòriament s'ha de lliurar en castellà.
Les entitats sol·licitants han de presentar, per cada un dels projectes d'investigació, una còpia en format paper i una còpia en un disc compacte amb la documentació següent: (Els documents han d'anar en arxius separats)
1. Sol·licitud d'ajuda: inclou dades informatitzades d'identificació del projecte. En el cas de projectes coordinats, es repetirà aquest document per cadascun dels subprojectes. En aquest document s'hauran de relacionar els membres del grup de recerca, amb la conformitat dels interessats acreditada amb la seva signatura original i fotocòpia del document nacional d'identitat de cada un d'ells. S'inclou model de sol·licitud.
2. Memòria cientificotècnica del projecte en format PDF.
3. Resum del projecte i paraules clau en format Word (indicant títol del projecte i nom de l'Investigador Principal) obligatòriament ha de presentar-se en castellà.
4. CV de l'Investigador Principal i dels membres del grup de recerca, incloent fotocòpies de DNI, en format PDF. (Hauran d'anar per separat cada CV i DNI tant de l'Investigador com dels membres del grup).
5. Pressupost del projecte, indicant import global del projecte (el total, no només el que és objecte de finançament per part de FUNDALUCE), el seu cofinançament (condició obligatòria per a ser objecte d'aquest ajut) i els recursos disponibles per a l'execució del projecte, en format PDF.
6. Historial científic del grup investigador, fent referència dels cinc treballs més importants publicats en els últims tres anys, en format PDF.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: