Contractes Predoctorals de Formació de Professorat Universitari (FPU-2017)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora, mitjançant la concessió de 850 ajuts
que facilitin la seva futura incorporació al sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.
El procés de selecció serà en dues fases:
1a fase de selecció de candidats: Oberta del 13 de desembre al 29 de desembre a les 14h.
2a fase de selecció de candidats: El termini es fixarà un cop es publiqui la resolució definitiva de la primera fase de selecció. 

Requisits
 • Els sol·licitants hauran d'acreditar que es troben matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2017-2018, al moment de presentació de les sol·licituds.
 • Alternativament, els sol·licitants podran acreditar que en el moment de presentació de les sol·licituds es troben en possessió del títol de màster o estan matriculats en el curs 2017-2018 en un màster universitari oficial que dóna accés a un programa de doctorat en el curs 2018-2019, d'acord amb l'ordenació acadèmica aplicable.
 • No podran participar en la convocatòria els qui ja estiguin en possessió del títol de doctor.
 • Els sol·licitants hauran d'haver conclòs els estudis corresponents a les titulacions que presentin en compliment dels requisits acadèmics, amb posterioritat a les dates que a continuació s'indiquen:
  a) L'1 de gener de 2014, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o equivalent en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  b) L'1 de gener de 2013, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulacions equivalents en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'EEES, que hagin realitzat el màster per a accés al doctorat.
  c) L'1 de gener de 2013, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 180 crèdits.
  d) L'1 de gener de 2014, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 240 crèdits.
  e) En el cas d'estudis cursats, parcial o totalment, en sistemes universitaris estrangers, adaptats o no a l'EEES, l'equivalència de notes i la informació sobre aquest tema es pot obtenir en https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: