CONTRACTES PFIS – ISCIII 2018

Objecte

Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
Hi ha dues categories dels grups de recerca:

 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1973 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2017 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte. 

Requisits

Requisits
Candidats
 

 • Estar en disposició de ser admès o matriculat en un programa de doctorat del curs 2018-2019.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 o d'algun dels anteriors Planes Nacionales.
  b) Estar en possessió d'un títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver disfrutat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.
Termini IISPV

05 Abril 2018

Termini Oficial

10 Abril 2018

Documents a presentar

Documentació
1. Formularis
La sol·licitud, la memòria de la proposta i els CVA del cap de grup i de la persona candidata es presentaran segons model normalitzat.La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud Es complimentaran segons els medis telemàtics i un cop enviats, s'hauran d'imprimir per tal de signar-los i presentar-los en format paper.

2. Documentació.
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

 • Document acreditatiu d'estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si s'escau.
 • Certificat acadèmic, corresponent a la titulació o titulacions (llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, màster, etc.), que li permeten l'accés al programa de doctorat, en el qual haurà de figurar el segell de la unitat que ho expedeix, la data en la qual s'han finalitzat els estudis i les matèries que constitueixen el programa complet de la titulació o titulacions indicades, així com les qualificacions obtingudes i les seves dates d'obtenció. Quan es tracti de certificats expedits per centres estrangers es farà constar, a més, quines són les qualificacions màximes i mínimes dintre del sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol d'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
 • Currículum vitae del cap de grup i del candidat, en format CVA
 • Declaració responsable d'altres ajuts i contractes predoctorals, en model normalitzat.
 • Memòria de la proposta en model normalitzat.
Altres

En la modalidad Contratos PFIS, todas las propuestas presentadas deberán encuadrarse en una de las siguientes categorías de grupos de investigación:

a) Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1973 o fecha posterior, con una producción científica que permita considerar que poseen potencial para convertirse en grupos altamente competitivos, los cuales deberán presentar propuestas de actuación diferenciadas e innovadoras, que no supongan una fractura de grupos preexistentes.

b) Grupos habituales de esta modalidad, que deben cumplir con las condiciones generales establecidas en los diferentes apartados, sin ninguna otra de carácter específico.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: