Certamen Nacional d’Infermeria Ciutat de Sevilla””

Objecte

Els premis es concediran a estudis monogràfics o treballs d'investigació d'infermeria, inèdits i que, amb anterioritat, no s'haguessin presentat a cap altre Premi o Certamen d'aquesta mateixa naturalesa, que es presentin a aquest Certamen d'acord a les bases del mateix. No seran objecte d'aquests premis els treballs subvencionats per altres entitats científiques o comercials, ni les tesis doctorals presentades amb aquesta finalitat.

Requisits
  • Només podran concórrer professionals en possessió del títol de Graduat o Diplomat en Infermeria que es trobin col·legiats.
  • L'autor o primer signant de cada treball haurà de presentar en la documentació establerta en el punt 9 d'aquestes bases, una declaració jurada que el treball és inèdit i no ha estat anteriorment presentat en cap esdeveniment o publicat en qualsevol altre mitjà.
  • De la mateixa manera, no tindran la consideració de treballs inèdits actuacions consistents en petites variants o modificacions sobre el títol o el contingut de qualsevol treball anterior conegut o publicat pel mateix autor.
Termini IISPV

25/10/2017

Termini Oficial

31/10/2017

Documents a presentar
  • No tindran limitació d'espai i acompanyaran Bibliografia.
  • Es presentaran per triplicat, en grandària D.I.N. A-4, mecanografiats a doble espai per una sola cara i enquadernats.
  • Han d'incloure en separata un resum dels mateixos, no superior a dues pàgines.
  • El treball tal com s'indica en el punt 4t d'aquestes bases, signat amb pseudònim; sobre tancat, identificat amb el mateix pseudònim incloent noms, i adreça completa d'autor o autors, telèfon de contacte del 1r signant, certificat de col·legiació recent i currículum vitae de la totalitat de l'equip si n'hi ha.
  • Els treballs presentats s'ometran obligatòriament referències a localitat, centre o qualsevol apartat, que pogués induir als membres del jurat a la identificació, abans de l'obertura de les pliques, de la procedència o autors dels mateixos.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: