Beques SEIMC Martín Luengo 2018

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Objecte

L'objecte de la present convocatòria és regular el procediment de concessió d'una beca destinada a la realització d'una estada a un centre d'excel·lència estranger.
En memòria del Prof. Francisco Martín Luengo, la beca es denomina Beca SEIMC-Martín Luengo

Requisits
  • Ser soci de la SEIMC amb una antiguitat mínima de dos anys.
  • No haver rebut cap beca o premi SEIMC en l´últim any. No tindran aquesta consideració les beques o ajudes d'assistència als congressos de la SEIMC.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes.
  • És necessari que el sol·licitant hagi completat el seu període d'especialització, o el completi durant l'any de concessió. En aquest cas, el candidat haurà de presentar una carta signada pel cap de servei corresponent i la Comissió de Docència, en la qual es faci constar l'interès que el candidat desenvolupi el projecte presentat.
Termini IISPV

22 de Juny 2018

Termini Oficial

30 de Juny 2018

Documents a presentar
  • Imprès oficial sol·licitud de Beca SEIMC Martín Luengo (Annex I) degudament emplenat.
  • Còpia del títol d'especialitat (si en disposa).
  • Carta de presentació acompanyada per un Curriculum Vitae que inclogui nom i adreça, formació acadèmica, títol i director de la seva Tesi Doctoral. Activitats de caràcter científic (publicacions, comunicacions a congressos) i altres mèrits científics i professionals, així com cartes de recomanació de dues persones que estiguin familiaritzades amb el seu treball.
  • Descripció en 4-5 pàgines de grandària DIN A-4 (tipus de lletra Times New Roman 12 ppi, 1,5 espais) de l'activitat investigadora que es proposa realitzar durant el gaudiment de la beca, estructurada en antecedents, objectius i pla de treball.
  • Document que acrediti l'admissió en el centre receptor i que garanteixi la viabilitat del projecte.
  • Declaració de percepció econòmica (Annex II).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: