BEQUES PER CURSAR ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT EN CENTRES ESPANYOLS

OBRA SOCIAL FUNDACIÓ LA CAIXA

Objecte

La Fundació Bancària "la Caixa", convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la recerca, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca un programa de beques per a joves investigadors que es proposin assolir el títol de doctor en qualsevol universitat o centre de recerca d'Espanya. 

Requisits

Tenir nacionalitat espanyola.

Trobar-se en possessió d'un títol superior obtingut entre gener 2012 i juliol 2017.

Caldrà acreditar coneixements d'anglès.

Incompatibilitats

El candidat només podrà sol·licitar la beca per un dels quatre programes oberts en la convocatòria 2017: els estudis de postgrau en universitats europees; els estudis de doctorat en universitats o centres d'investigació espanyols; o el de INPhINIT, per a estudis de doctorat en centres d'investigació de excel·lència a Espanya.

No poden participar en aquest programa les persones que ja s'han matriculat en els mateixos estudis de doctorat amb anterioritat al curs 2017-2018 i que hagin pagat les tasses corresponents.

El fet de posseir el títol de doctor o estar en condicions de sol·licitar-lo abans del període de disfruto de la beca, fet que inhabilitar per presentar-se a l'ajuda present.

Aquestes beques són exclusivament per a estudis presencials (és a dir, per formar-se i investigar en els equipaments de la universitat o el centre d'investigació), a temps complet i amb dedicació exclusiva.

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol treball remunerat, beca o ajuda econòmica de qualsevol organisme, excepte si s'obté d'una autorització expressa de la Fundació Bancaria "La Caixa".

En el supòsit que la universitat o el centre d'investigació ofereixi al becari la possibilitat de donar classes remunerades, aquest tindrà que comunicar-ho a la Fundació Bancaria "La Caixa" amb la màxima antelació possible. L'import rebut en aquest concepte serà deduït de la dotació econòmica de la beca. Amb caràcter general, i sense perjudici de l'estudi i decisió particularitzada de cada cas, no s'autoritzarà una dedicació superior a 60 hores anuals a tasques de docència.

No es pot sol·licitar la beca, si prèviament, ja s'ha obtingut una altra beca de postgrau de la Fundació Bancaria "La Caixa".

Si un candidat no pot presentar-se a l'entrevista final a la qual ha sigut convocat, ho haurà de comunicar-ho amb pro antelació perquè la Fundació Bancaria "La Caixa" pugui oferir el seu lloc a un altre sol·licitant. En cas contrari, no podrà presentar-se a altres convocatòries, excepte si acreditar una justificació raonable de la seva incomparecencia.

Sota cap circumstància els sol·licitants podran contactar amb els experts que participen o que hagin participat en els processos de selecció d'aquesta convocatòria per demanar informació sobre l'estat de la seva sol·licitud o de qualsevol aspecte relacionat en el procés de selecció. Si és donés el cas, el candidat quedaria exclòs de futurs processos de selecció.

Termini IISPV

21/02/2017

Termini Oficial

28/02/2017

Altres

L'objecte de la convocatòria és per a estudis oficials de Doctorat adaptats i regulats per l'EEES. Les beques són per un temps de 3 anys (si els informes anuals són favorables). Els becaris s'hauran d'incorporar entre setembre i novembre del 2017.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: