BEQUES LEONARDO A INVESTIGADORS I CREADORS CULTURALS 2018

FUNDACIÓN BBVA

Objecte

Les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals estan destinades a donar suport directament a la feina d'investigadors i creadors culturals que, trobant-se en estadis intermedis de la seva carrera, es caracteritzin per una producció científica, tecnològica o cultural altament innovadora. Els projectes han de ser marcadament personals i innovadors en el corresponent àmbit d'especialització o activitat i s'espera que, durant el període de desenvolupament del projecte, la dedicació a aquest tingui un caràcter preferent sobre qualsevol altra activitat. 

Requisits
 • Investigadors o creadors culturals de nacionalitat espanyola amb residència a Espanya o nacionals d'altres països amb residència a Espanya.
 • Edat entre 30 i 45 anys en el moment de la sol·licitud. Haurà de trobar-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional, amb una innovadora trajectòria científica o creativa.
 • Si el projecte presentat anés a desenvolupar-se a una universitat, centre públic de recerca, centre privat (no lucratiu) de recerca o en un hospital, el sol·licitant hi haurà d'estar adscrit en el moment de la signatura del compromís d'acceptació.
 • La beca sol·licitada haurà de ser la font de finançament principal i preferentment única del projecte presentat a aquesta convocatòria.
Incompatibilitats

La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb:

 • Concórrer a la convocatòria de Beques MULTIVERSO a la Creació en Videoart
 • Formar part d'un equip que concorri a Ajudes Fundació BBVA a equips de recerca científica en l'any en curs.
 • Estar adscrit a un projecte que, havent estat seleccionat en una convocatòria anterior d'Ajudes Fundació BBVA a equips de recerca científica, no hagi conclòs abans de la data d'aquesta convocatòria.
 • Haver estat beneficiari d'Ajudes a Investigadors i Creadors Culturals o d'Ajudes a la Creació en Videoart de la Fundació BBVA. 
Termini IISPV

08 de Març 

Termini Oficial

15 març a las 19.00 h

Documents a presentar
 • Dades d'identificació del sol·licitant i projecte
 • Còpia del DNI o passaport
 • Només per a nacionals de països no membres de la UE: Acreditació de tenir residència de llarga durada a Espanya, mitjançant la targeta d'indentitat d'estranger en vigor .
 • Només per a nacionals d'altres països membres de la UE: Acreditació de tenir residència mínima de 3 anys d'antiguitat a Espanya, mitjançant certificat de registre de ciutadá de la Unió Europea i certificat d'empadronament que acrediti la residència a Espanya durant els últims 3 anys.
 • CV del sol·licitant
 • Narrativa personal de la trajectòria professional, investigadora o artística
 • Cinc treballs més representatius de la trajectòria
 • Dues cartes de referència d'investigadors o experts del respectiu camp
 • Memòria del projecte
 • Pressupost brut desglossat incloent els impostos i retencions aplicables
 • En cas d'experimentació en humans o animals, certificat d'aprovació del CEIC 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: