Beques Fundació Alfonso Martín Escudero

FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

Objecte

La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 50 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:

 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
Requisits
 • Nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de doctor de qualsevol universitat espanyola o d'especialitat en Medicina (MIR), Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR) o Química (QUIER). En el cas de tenir un títol d'una universitat estrangera o d'un centre espanyol no estatal s'haurà d'acreditar la convalidació o reconeixement del títol a Espanya.
 • Estar admès a una universitat o centre de recerca a l'estranger.
 • Bon nivell de la llengua del país receptor o bé de qualsevol altre idioma que permeti una comunicació fluida al centre d'investigació.
Incompatibilitats

20 d’Abril 2018

Termini Oficial

Es presentarán a la Fundación Alfonso Martín Escudero, Departamento de Fines Fundacionales, Avenida de Brasil 30, 28020 Madrid, fins a les 14,00 horas del 27  abril de 2018. Tambè es pordran enviar per correo electronic a la compta: becas@fundame.org, o per qualsevol altre medi, sempre que la data de matasellos o la ordre d’enviament no sigui posterior a la data i hora limit d’admissió.

 

Documents a presentar
 • Sol·licitud de l´imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • CV resumit (màxim tres fulls).
 • Fotocòpia de la certificació de l´expedient acadèmic complet dels estudis universitaris realitzats, on hi constin les qualificacions de les assignatures en tots els cursos.
 • Fotocòpia del títol de doctor, del títol de l'especialitat o, en el seu defecte, justificació de la superacio del període de formació MIR, BIT, FIR, PIR o QUIR. Acreditació de l'homologació dels títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no oficials o del reconeixement del seu títol a Espanya.
 • Dues cartes de referència de catedràtics, professors titulars d´universitat o persones rellevants amb les que el candidat hagi realitzat estudis, en suport de la sol·licitud.
 • Justificant d´admissió a una universitat o centre de recerca a l´estranger pel període sol·licitat.
 • Certificació de coneixement de la llengua estrangera presentada per a l'admissió a la universitat o centre de recerca. En el seu defecte, declaració responsable de dominar l'idioma corresponent al nivell adequat per a realitzar la investigació.
 • Memòria de la investigació a realitzar.
 • Declaració responsable de no haver gaudit, amb anterioritat a la data d'inici de l'estada sol·licitada, d'una altra beca, ajuda o contracte, de caràcter postdoctoral a l'estranger superior a 12 mesos ni disposar d'un altre tipus d'ajut per a la investigació que es sol·licita. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: