BECA MUTUAL MEDICA

MUTUAL MÈDICA

Objecte

Premi per a un treball de recerca destinat exclusivament a metges joves, residents de l'últim any o que hagin acabat els MIR en els darrers dos anys.

Requisits

El candidat haurà de ser mutualista de MUTUAL MÈDICA i caldrà mantenir-se com a mutualista durant el període de pagament de la Beca Mutual Mèdica.

El candidat haurà de fer el darrer any de residència o haver-la acabat en els dos anys anteriors, en el moment de sol·licitar la Beca.

El Projecte de Recerca haurà d'incloure el títol del projecte, el nom del becari, l'objectiu principal i els secundaris, la hipòtesi del treball, el material i la metodologia que pensa utilitzar, així com la rellevància i possibles implicacions clíniques del treball de recerca.

El treball s'haurà d'acabar en un termini màxim de dos anys des del lliurament del primer ajut.

Els membres del Consell d'Administració de MUTUAL MÈDICA i del Patronat de la FUNDACIÓ MUTUAL MÈDICA, així com els seus familiars, no podran optar a la Beca

Termini IISPV

25 de Setembre de 2017

Documents a presentar

 Sol·licitud de participació: s'haurà d'omplir el formulari que trobarà a www.mutualmedica.com, on se li sol·licitaran les dades personals.

Còpia del DNI.

Certificat del Director del Treball, avalant la capacitat del candidat, manifestant el seu compromís de fer-ne el seguiment i verificant que el treball es pot realitzar en un període de 2 anys.

Certificat del Director del Centre o Institució on s'hagi de fer la recerca, fent-hi constar l'acceptació del treball a realitzar, així com les possibilitats tècniques per a la seva realització.

Document del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica del centre corresponent acreditatiu d'acceptació, en el cas que el treball inclogui la participació de malalts.

Currículum Vitae.

Projecte de Recerca.

Tota la documentació es pot lliurar bé a través del formulari web que trobarà a www.mutualmedica.com, bé personalment o per correu certificat a la secretaria de la FUNDACIÓ MUTUAL MÈDICA (Via Laietana, 31, 08003 Barcelona) o per e-mail a beca@mutualmedica.com, abans del dia 29 de setembre de 2017. És requisit imprescindible presentar tota la documentació en aquesta data. S'hauran de facilitar els originals, degudament signats, del Certificat del Director del Treball, del Certificat del Director del Centre i del Document del Comitè d'Ètica a la mateixa direcció. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: