Beca Grup de Suport a la Recerca 2018

Objecte

Aquesta beca està ideada per a projectes uni o multicèntrics d'investigadors novells que no hagin gaudit de beques d'AEG amb anterioritat.

Requisits

Titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials de recerca espanyols membres de l'AEG
L'investigador principal sol·licitant ha de ser soci d'AEG i almenys un membre del grup de treball de cadascun dels centres participants ha de ser soci d'AEG.

Termini IISPV

08 Gener 2017

Termini Oficial

12 Gener 2017

Documents a presentar

El projecte haurà de contenir els apartats següents, sintetitzats en un màxim de 9 pàgines (tipus Arial 12, a un espai):
a) Resum amb un màxim de 250 paraules.
b) Antecedents del tema.
c) Bibliografia més rellevant.
d) Experiència de l'investigador i del centre sobre el tema.
e) Hipòtesis de treball i objectius.
f) Material i mètodes detallats amb explicació raonada dels mètodes estadístics a utilitzar.
g) Calendari de treball.
h) Disponibilitats instrumentals i d'instal·lacions que disposa.
i) Memòria econòmica.
En el cas que la beca sigui concedida i previ a lliurar la dotació econòmica ha de presentar l'aprovació de la comissió d'investigació del centre on es proposi realitzar l'estudi.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: