BECA FERO 2018

Objecte

La finalitat de la beca és completar la formació de joves investigadors en el camp de l'Oncologia i promoure la ràpida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals novells que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
S'atorgarà al millor projecte d'investigació oncològica translacional, que es prevegi des de la data de resolució. Els projectes d'investigació han d'estar basats en idees originals

Requisits

Requisits de l'Investigador principal:

  • Haver obtingut el títol de doctor, entenent com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral PhD o equivalent, entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2013. Quan els candidats estiguin en possessió de més d'un títol que compleixi aquest requisit, es referirà al primer dels obtinguts.
  • Dirigir programes / grups / equips d'investigació emergents o en vies de consolidació. Dins el marc d'aquesta convocatòria s'entén com a grup emergent aquell grup de recerca de recent creació que hagi aconseguit finançament competitiu per a un primer projecte d'I + D + I dins dels tres últims anys, o bé grups d'investigació de recent creació o consolidació dins de la institució que avala el projecte.
  • Haver centrat els seus treballs en la recerca oncològica translacional amb un alt component d'aplicació clínica.
  • Presentar un projecte científic amb potencial aplicació en l'àmbit biosanitari.
  • Els candidats no poden presentar més d'una proposta. 
Termini IISPV

05 de Febrer de 2018

Termini Oficial

09 de Febrer de 2018

Documents a presentar

Documentació
Aquest any la convocatòria presenta nou format de sol·licitud en 2 fases, una primera on els candidats han de presentar una proposta breu de 7 pàgines, i una segona, on les millors propostes curtes seleccionades pel panell avaluador, hauran de presentar les propostes completes.
Fase 1:
Memòria del projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla de la convocatòria i que no ha de sobrepassar les 7 pàgines, que ha d'incloure els següents apartats:
· Títol
· Investigador principal
· Resum
· Antecedents i estat actual del tema
· Hipòtesi de treball
· Objectius, metodologia (disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi) i pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador)
· Impacte i aplicabilitat de la investigació
· Pressupost estimat de l'ajut sol·licitat (desglossant despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
– CV de l'investigador principal seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA).

Fase 2:
Memòria del projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla estesa de la convocatòria i que inclou els següents apartats:
· Títol
· Investigador principal
· Resum
· Antecedents i estat actual del tema
· Bibliografia més rellevant comentada
· Hipòtesi
· Objectius
· Metodologia (disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi)
· Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador)
· CV de l'equip investigador
· Impacte i aplicabilitat de la investigació
· Mitjans disponibles per a la realització del projecte
· Pressupost i justificació detallada de l'ajut sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
– CV de l'equip investigador seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA).
– Carta de suport del director / coordinador o gerent científic del Centre en el qual es garanteixi el suport institucional a la investigació, al grup emergent sol·licitant, i a la realització del projecte en concret. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: