Beca d’investigació Primitivo de Vega 2018″ àrea d’atenció a les persones gran”

Objecte

Característiques principals 

  • Facilitar suport econòmic per a la realització d'un treball científic en l'àrea d'atenció a les persones grans.
  • Els projectes d'investigació que es presentin a aquesta convocatòria hauran de versar sobre alguna de les següents àrees: 
    – Instruments de classificació de la dependència i dels usuaris, per establir grups homogenis d'intervenció o instruments innovadors de mesurament en una d'aquestes àrees: funcional, física o psicosocial.
    – Programes de divulgació i conscienciació en l'atenció a la gent gran, detecció de població major de risc o actuació sobre problemes sanitaris i / o socials de risc.
    – Programes de promoció de l'envelliment actiu especialment els que fomentin la vida saludable, participativa i segura de les persones grans.
    – Innovacions tecnològiques que afavoreixin la independència, control, supervisió, seguretat i garantia de l'atenció a la persona gran.
Requisits

Dirigida a persones físiques, tant de forma individual com en equip, i jurídiques (residències, institucions sanitàries públiques o privades, centres docents, etc.) sempre que el seu àmbit d'actuació sigui l'atenció a les persones grans.

Incompatibilitats

No es contemplaran projectes de recerca d'estudis farmacològics, bioquímics, moleculars, etc, o que estiguin inclosos dins un altre projecte d'investigació.

Termini IISPV

12/10/2018

Documents a presentar

Qüestionari de sol·licitud de l'equip d'investigació
Currículum Vitae Professional, designant a l'investigador principal quan es tracti d'equips de recerca. L'extensió màxima del currículum serà de cinc pàgines per membre de l'equip amb especial èmfasi en la temàtica del projecte presentat.
Còpia escanejada dels títols o certificats acadèmics.
Memòria explicativa del projecte d'investigació que es pretén realitzar, amb una extensió de 8 a 12 folis, amb font Arial a 12 punts de grandària. Es podrà redactar en espanyol, anglès o portuguès. Ha de constar dels següents apartats:
– Objectius i justificació del projecte.
– Metodologia de la investigació.
– Experiència i idoneïtat del grup d'investigació.
– Pressupost i cronograma detallat.
– Resum en anglès de les seccions anteriors amb una extensió d'entre dos i quatre pàgines, que serà remès per la seva valoració a centres especialitzats. No s'admetran sol·licituds en les que manqui aquest resum.
Es descartaran les sol·licituds que incloguin un pressupost de realització superior a la quantia màxima establerta per a la beca i que no contemplin la forma de finançament addicional.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: