BECA D’INVESTIGACIÓ PRIMITIVO DE VEGA 2017″”

Objecte

 • Facilitar suport econòmic per a la realització d'un treball científic en l'àrea d'atenció a les persones grans.
 • Els projectes d'investigació que es presentin a aquesta convocatòria hauran de versar sobre alguna de les següents àrees:

Instruments de classificació de la dependència i dels usuaris, per establir grups homogenis d'intervenció o instruments innovadors de mesurament en una d'aquestes àrees: funcional, física o psico-social.
Programes de divulgació i conscienciació en l'atenció a les persones grans, detecció de població major de risc o actuació sobre problemes sanitaris i/o socials de risc.
Programes de promoció de l'envelliment actiu especialment els que fomentin la vida saludable, participativa i segura de les persones grans.
Innovacions tecnològiques que afavoreixin la independència, control, supervisió, seguretat i garantia de l'atenció a la persona gran.

Requisits

Dirigida a persones físiques, tant de forma individual com en equip, i jurídiques (residències, institucions sanitàries públiques o privades, centres docents, etc.) sempre que el seu àmbit d'actuació sigui l'atenció a les persones grans.

Termini IISPV

16/10/2017

Termini Oficial

20/10/2017

Documents a presentar
 • Currículum Vitae Professional, designant a l'investigador principal quan es tracti d'equips de recerca. L'extensió màxima del currículum serà de cinc pàgines per membre de l'equip amb especial èmfasi en la temàtica del projecte presentat.
 • Còpia escanejada dels títols o certificats acadèmics.
 • Memòria explicativa del projecte d'investigació que es pretén realitzar, amb una extensió de 8 a 12 folis, amb font Arial a 12 punts de grandària. Es podrà redactar en espanyol, anglès o portuguès. Ha de constar dels següents apartats:
  -Objectius i justificació del projecte.
  – Metodologia de la investigació.
  – Experiència i idoneïtat del grup d'investigació.
  – Pressupost i cronograma detallat.
  – Resum en anglès de les seccions anteriors amb una extensió d'entre dos i quatre pàgines, que serà remès per la seva valoració a centres especialitzats. No s'admetran sol·licituds en les que manqui aquest resum.

Es descartaran les sol·licituds que incloguin un pressupost de realització superior a la quantia màxima establerta per a la beca i que no contemplin la forma de finançament addicional.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: