Beca de la SOCIETAT CATALANO BALEAR D’ONCOLOGIA

SOCIETAT CATALANO BALEAR D’ONCOLOGIA

Objecte

Aquesta beca va dirigida a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psiconcologia en els darrers dos anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un treball de recerca en un hospital o institució dins o fora de Catalunya. Ser membre de la Societat Catalano Balear d'Oncologia (estant al corrent de pagament de la quota). · Currículum vitae normalitzat. · Complimentar formulari de la sol·licitud. · Document d'acceptació per part del cap de servei o departament i de la direcció del centre a on es vol realitzar la recerca. · Duració mínima de l'estància de 3 mesos i màxim de 12 mesos. · Acreditació oficial de nivell d'idioma, en cas que el centre on es realitzi l'estància sigui fora de Catalunya. · Compromís de presentació d'una memòria dirigida a la junta de la SCBO en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l'estada. A criteri de la junta, es sol·licitarà una exposició presencial quan es consideri necessari. 

Requisits

 Ser membre de la Societat Catalano Balear d'Oncologia (estant al corrent de pagament de la quota).

· Currículum vitae normalitzat.

· Complimentar formulari de la sol·licitud.

· Document d'acceptació per part del cap de servei o departament i de la direcció del centre a on es vol realitzar la recerca.

· Duració mínima de l'estància de 3 mesos i màxim de 12 mesos.

· Acreditació oficial de nivell d'idioma, en cas que el centre on es realitzi l'estància sigui fora de Catalunya.

· Compromís de presentació d'una memòria dirigida a la junta de la SCBO en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l'estada. A criteri de la junta, es sol·licitarà una exposició presencial quan es consideri necessari. 

Termini IISPV

27/03/2017

Termini Oficial

31/03/2017

Documents a presentar

Presentació d'una memòria del projecte d'investigació, no excedint de 12 pàgines, amb els següents apartats:

  • Títol.
  • Resum (màxim 250 paraules).
  • Introducció (màxim 1.000 paraules).
  • CV de l'investigador principal i CV individual de l'equip investigador, si s'escau.
  • Hipòtesi i objectius.
  • Pla de treball, protocol i metodologia.
  • Mitjans disponibles.
  • Adequació a la prioritat de la convocatòria.
  • Cronograma.
  • Pressupost.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: