Beca Celíacs de Catalunya a la Recerca en patologies relacionades amb la ingesta de gluten

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA 

Objecte

Aquestes beques pretenen potenciar possibles avenços científics que suposin una millora significativa de la qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o dermatitis herpetiforme i fomentar el desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies, millora dels mètodes de diagnosis, així com difondre socialment la realitat d'aquests trastorns.

Requisits

1.- Els projectes hauran de versar sobre una recerca (bàsica, aplicada o clínica) sobre la malaltia celíaca, sobre la sensibilitat al gluten no celíaca o sobre la dermatitis herpetiforme.

2.- Els projectes tindran una durada mínima d'1 any i màxima de 2 anys, donant començament entre juny i octubre de 2017.

3.- Podran optar a aquesta Beca tots aquells grups que realitzin o desitgin realitzar recerca bàsica, aplicada o clínica sobre alguna de les patologies per sensibilitat al gluten i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o empreses, d'àmbit públic o privat, situades a territori català.

4.- Cada projecte estarà liderat per un investigador principal, vinculat al centre de recerca en el qual es vagi a desenvolupar el treball. Cada investigador només podrà presentar un projecte candidat. 

Termini IISPV

27/01/2017

Termini Oficial

31/01/2017

Documents a presentar

a) Fitxa d'Inscripció

b) Projecte de recerca (que ha de desenvolupar com a mínim els següents apartats:

-Introducció.

-Hipòtesi de treball.

-Objectius.

-Metodologia i recursos materials disponibles.

-Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat).

-Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec de la beca present (màxim: 6.000 euros).

c) Currículum vitae de l'investigador principal, en el qual figurin les publicacions científiques i els projectes de recerca finançats en els quals estigui participant o hagi participat.

d) Carta de conformitat segellada i signada pel responsable de recerca del centre al que estigui adscrit l'investigador principal (veure mòdel adjunt). 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: