BECA CELÍACS DE CATALUNYA A LA RECERCA EN PATOLOGIES RELACIONADES AMB LA INGESTA DE GLUTEN 2018

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA 

Objecte

Aquestes beques pretenen potenciar possibles avenços científics que suposin una millora significativa de la qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o dermatitis herpetiforme i fomentar el desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies, millora dels mètodes de diagnosi, així com difondre socialment la realitat d'aquests trastorns. 

Requisits

Els projectes hauran de versar sobre una recerca (bàsica, aplicada o clínica) sobre la malaltia celíaca, sobre la sensibilitat al gluten no celíaca o sobre la dermatitis herpetiforme.
Podran optar a aquesta beca tots aquells grups que realitzin o desitgin realitzar recerca bàsica, aplicada o clínica sobre alguna de les patologies per sensibilitat al gluten i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o empreses, d'àmbit públic o privat, situades a territori català.

Termini IISPV

21 Febrer 2018

Termini Oficial

28 Febrer 2018

Documents a presentar

Tots els projectes hauran d'anar acompanyats de la següent documentació,

 • Fitxa d'Inscripció
 • Projecte de recerca (que ha de desenvolupar com a mínim els següents apartats):
  -Introducció
  -Hipòtesi de treball.
  -Objectius.
  -Metodologia i recursos materials disponibles.
  -Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat).
  -Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec de la beca present (màxim: 8.000 euros).
 • Currículum vitae de l'investigador principal, en el qual figurin les publicacions científiques i els projectes de recerca finançats en els quals estigui participant o hagi participat.
 • Carta de conformitat segellada i signada pel responsable de recerca del centre al que estigui adscrit l'investigador principal. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: