AYUDAS FUNDACION BBVA A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BIOMEDICINA 2017

FUNDACIÓN BBVA

Objecte

Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
L'àrea objecte d'aquesta convocatòria és la Biomedicina i, específicament, projectes de recerca altament innovadors en les dues àrees transversals següents:

 • Metabolisme i malaltia
 • Imatge molecular
  Es concedirà un màxim de 6 ajudes, 3 per metabolisme i malaltia i 3 per imatge molecular. 
Requisits

Els projectes hauran d'estar presentats per un únic investigador principal (IP), que haurà de complir els requisits següents:

 • Disposar de la nacionalitat espanyola o de la residència a Espanya segons els termes previstos en aquestes bases.
 • Estar en possessió del títol de doctor en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Estar vinculat per relació laboral o funcionarial a una institució universitària o a un organisme públic o privat no lucratiu dedicat a la investigació, tots ells amb seu a Espanya.
 • Aquest vincle s'ha de mantenir durant el període previst per al desenvolupament del projecte presentat.
 • La resta dels investigadors de l'equip podran pertànyer a universitats o centres públics o privats no lucratius dedicats a la investigació de qualsevol país.
 • En la memòria del projecte s'haurà de posar de manifest, de manera expressa, la novetat i avenç que s'espera aportar al corresponent camp d'investigació, així com la seva aplicabilitat.
 • En cas d'existir altres ajuts per a la realització del projecte sol·licitat (concedides o sol·licitades), s'haurà de fer constar expressament, aportant informació sobre els imports i naturalesa de les mateixes. 
Termini IISPV

15 marzo 2018

Termini Oficial

22 marzo 2018

Documents a presentar

Documentació:

 • Còpia del DNI o passaport de l'investigador principal.
 • Memòria del projecte, en format lliure i degudament emplenada en tots els seus apartats:
  – Estat de la qüestió i objectius.
  – Metodologia de la investigació.
  – Experiència i idoneïtat del grup de recerca.
  – Pla de treball i calendari.
  – Pla de difusió i explotació de resultats.
  – Pressupost.
 • 'Currículum' de tots els membres del grup investigador. Aquests documents s'han de presentar seguint el model de la convocatòria.
 • En el supòsit de projectes que impliquin experimentació en humans s'haurà d'aportar un informe o dictamen favorable d'un Comitè d'Ètica de la Investigació.
 • En el supòsit de projectes que impliquin experimentació en animals s'haurà d'aportar un informe o dictamen favorable d'un Comitè d'Ètica de l'Experimentació Animal.
  Les sol·licituds s'han de presentar en llengua anglesa.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: