AJUTS PER CONTRACTES DE FORMACIÓ EN RECERCA RIO HORTEGA” PER PROFESSIONALS SANITARIS QUE HAGIN FINALIZAT LA FSE”

ISCIII

Objecte

L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, en entitats sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el SNS, amb activitat assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut que simultaniejaran amb activitat assistencial corresponent a la seva especialitat.

Requisits
  • Estar en possessió del títol oficial d'Especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària ( RIR).
  • Si els títols s'han obtingut a l'estranger, haurien d'estar reconeguts o homologats per l'organisme competent, no sent vàlida a aquests efectes la sol·licitud de reconeixement o homologació.
  • Haver finalitzat el programa de Formació Sanitària Especialitzada que habilita per a participar en la convocatòria d'aquesta modalitat durant l'any 2013, o en data posterior, incloent als que ho facin el 2018, sempre que sigui amb anterioritat a la data que s'estableixi per a la finalització del termini d'al·legacions a la resolució provisional de resultats.
  • No estar gaudint d'un Contracte Río Hortega en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat. 
Documents a presentar
  • Sol·licitud, segons model normalitzat
  • Memòria de la proposta segons model normalitzat
  • CVA del sol·licitant i del cap del grup de recerca: La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud
  • Titol de l'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent, quan s'hagi obtingut a l'estranger.
  • Carta de suport del cap de servei i representant legal de l'entitat sanitària, en format normalitzat

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: