AJUTS PER A INICIACIÓ A LA RECERCA

SOCIETAT CATALANA DE DIGESTIOLOGIA

Objecte

  • Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l'àmbit mèdic assistencial català.
  • Contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l'especialitat MIR en Aparell Digestiu.
Requisits
  • Llicenciats en medicina que han acabat recentment la seva especialitat MIR ( amb un interval de temps no superior als 5 anys) o que l'hauran acabat en el moment que es faci efectiu l'ajut. 
  • Pertànyer com a investigador a un grup de recerca adscrit a un hospital, centre mèdic, o institut de recerca de Catalunya o Balears amb activitat científica en l'àrea de les malalties digestives.
  • Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d'antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòri
Termini IISPV

08/05/2017

Termini Oficial

14/05/2017

Documents a presentar

1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:

a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon. Adreça electrònica.

b. Dades professionals: Lloc de treball. Hospital, centre mèdic o institut de recerca.

c. Ajut que sol·licita (iniciació a la recerca). Especificar el grup/centre o servei al qual s'adscriu el candidat i on efectuarà la seva iniciació a la recerca.

d. Títol de l'estudi/aprenentatge a realitzar.

2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS) del candidat i de l'investigador principal del grup de recerca al qual s'adscriu.

3. Títol d'especialista MIR o resguard del mateix, fotocopiat o escanejat.

4. Acreditació per escrit que el candidat forma part del grup de recerca al qual s'adscriu.

5. Informe de la línia de recerca a la qual està integrat el candidat, identificant l'aportació que implicarà la seva formació en el grup.

6. Memòria del projecte i pla de formació a realitzar pel candidat. L'extensió màxima serà de 1500 paraules i es detallaran els següents apartats: introducció, hipòtesi, objectius, mètodes i pla de treball. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: