Ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions a l’any 2018

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Objecte

Ajuts econòmics pel desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions realitzats per entitats públiques o privades sense afany de lucre. 

Requisits
  • L'IP ha de tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat sol·licitant al menys durant el període de sol·licitud del projecte i el de la seva finalització si és aprovat.
  • La resta de membres de l'equip de recerca hauran de tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb els centres I+D.
  • Al pla de treball podran figurar altres persones no pertanyents a l'equip de recerca com col·laboradors científics o tecnologics.
  • El personal vinculat a altres organismes diferents del sol·licitant precisarà autorització expressa de l'organisme del qual depèn per participar en el projecte.
Incompatibilitats

Tant l'investigador principal com la resta dels membres de l'equip d'investigació només podran participar simultàniament en dos projectes d'investigació de la present convocatòria o d'altres que estiguin en actiu d'anteriors convocatòries de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Un investigador principal només podrà participar, com a tal, en un projecte actiu.

Documents a presentar

Caràcter General:
a) ANNEX I. Sol·licitud conforme al model que s'incorpora a la convocatòria signada pel representant legal de l'entitat.
b) ANNEX II. Projecte de recerca signat per l'IP. Els projectes que ja han sigut presentats en anteriors convocatòries al PNSD i que no van ser subvencionats, han d'assenyalar expressament els elements de canvi introduïts.
c) ANNEX III. Autorització, no obligatòria, perquè la Delegació del Govern per al PNSD pugui consultar el DNI del representant legal, el domicili fiscal, i demanar informació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la TGSS sobre el compliment de les seves obligacions. L'entitat ha de tenir disponibles els certificats positius que emeten aquests organismes per si li són requerits.
d) ANNEX IV. Declaració responsable sobre la capacitat de l'entitat per obtenir subvencions públiques.
e) ANNEX V. Memòria científica del projecte.
f) ANNEX VI. Model de comunicació de relació d'altres ingressos o ajuts que hagin contribuït o contribueixin a finançar el projecte
g) CV's de l'IP i de cadascun dels investigadors participants,incloent becaris, amb les contribucions que avalen la seva capacitació per a desenvolupar el projecte que presenten a la present convocatòria. S'entén per equip investigador, el conjunt d'investigadors agrupats al voltant d'un investigador principal que col·laborin en l'estudi d'una temàtica homogènia i que hagin col·laborat durant els darrers 5 anys en projectes finançats en convocatòries nacionals o internacionals i posseeixin un registre de publicacions de qualitat contrastada. Per ser considerat com a membre de l'equip, cada investigador ha d'acreditar pels menys dues publicacions / patents conjuntes i un projecte d'investigació finançat en concurrència competitiva en convocatòries nacionals o internacionals amb l'investigador principal.
h) Informe de la Comissió de Recerca.
i) Les entitats privades han de presentar còpies compulsades dels estatuts de l'entitat i del document que acrediti la seva constitució legal.
j) Acreditació de la representació legal de qui subscriu la sol·licitud o poder de representació suficient per obligar-se en nom de l'entitat. A més a més, s'acompanyarà còpia de qualsevol document oficial acreditatiu de la seva identitat. Aquesta documentació es pot substituir pel consentiment expressat de l'ANNEX III.
k) Còpia de la targeta acreditativa del número d'identificació fiscal.

Caràcter específic:

  • En el cas de demanar becari, s'inclourà un pla de formació a l'apartat corresponent de l'ANNEX II.
  • En el cas de demanar també les accions relacionades amb el NIDA, comprovar en la convocatòria la documentació necessària.
  • En el cas que correspongui, Informe del Comité Ètic d'Investigació Clínica i de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Altres

Durant el període d'execució del projecte, el personal adscrit al projecte podrà realitzar una estada formativa als Estats Units, avalada per l'Institut Nacional sobre Drogues d'Abús (NIDA).
Les estades podran tenir una durada mínima d'1 mes i màxima de 3 mesos, i de forma continuada.

També es finançarà l'estada a Espanya de personal investigador que participi a un projecte finançat pel NIDA i que amb la seva participació contribueixi a millorar el projecte de recerca.
Les estades podran tenir una durada màxima de 3 mesos, i de forma continuada.

El procés d'avaluació i selecció de les sol·licituds admeses constarà de tres fases (veure més informació a l'article setè de la convocatòria). 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: