Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013)

Objecte

Atorgar ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.
Renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions; IUE/ 2644/2010 de 30 de juliol (DOGC núm. 5687 de 06.08.2010) i ECO/2060/2011 d’1 d’agost (DOGC núm. 5951 de 29.08.2011).

Requisits

Persones amb titulació universitària.

Termini IISPV

10/09/2012

Termini Oficial

17/09/2012

Documents a presentar

Veure punt 6è de les Bases de la Convocatòria.

Altres

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expresa, l’ajut solicitat s’entén desestimat per silenci.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: