AJUTS A LA INVESTIGACIÓ IGNACIO H. DE LARRAMENDI

Objecte

Es convoquen 10 ajuts a la recerca amb l'objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en les següents àrees: Promoció de la Salut i Assegurança i Previsió Social.

Les àrees i línies temàtiques sobre les que han de versar els projectes d'investigació són les següents:

Àrea de Promoció de la Salut:

  • Estratègies per al canvi d'hàbits: prevenció de l'obesitat i foment de l'activitat física.
  • Educació per a pacients.
  • Valoració del dany corporal.
  • Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica.

Assegurança i Previsió Social: Els desafiaments del segle XXI
L'assegurança
Previsió social

Requisits

Els ajuts estan dirigits a investigadors o equips de recerca de l'àmbit acadèmic i professional, que desitgin desenvolupar programes d'investigació en les àrees esmentades, de forma independent o en el marc d'universitats, hospitals, empreses o centres de recerca als que estiguin adscrits.

Termini IISPV

09/10/2017

Termini Oficial

13/10/2017

Documents a presentar

Per optar als ajuts, les persones interessades hauran d'aportar:

  • Qüestionari de sol·licitud de l'equip de recerca que s'inclou a la convocatòria.
  • Currículum vitae professional, designant a l'investigador principal quan es tracti d'equips d'investigació. L'extensió màxima del currículum serà de 5 pàgines per membre de l'equip amb especial èmfasi en la temàtica del projecte presentat.
  • Còpia escanejada dels títols universitaris o certificats acadèmics dels que s'estigui en possessió.
  • Memòria explicativa del projecte d'investigació, que ha de ser original i inèdit, fent servir la plantilla disponible a www.fundacionmapfre.org/ayudas2017 l'estructura de la qual ha de constar d'una extensió entre 8 i 12 folis, amb font Arial a 12 punts de grandària, incloent objectius, metodologia, el pressupost i el cronograma detallats. Haurà d'incloure també un breu resum en anglès de l'objecte de la investigació d'entre dos i quatre pàgines.
  • Es descartaran les sol·licituds amb un pressupost de realització que superi la quantia màxima establerta per als ajuts i que no contemplin la forma de finançament addicional.
  • Si el treball es desenvolupa en el marc d'una universitat, hospital, empresa o centre de recerca, es requerirà una carta de presentació del responsable, en què constin les circumstàncies i importància del projecte.

Si el sol·licitant està en possessió de qualsevol altre tipus de beca o ajut econòmic ha d'indicar la institució que el concedeix, el motiu i la seva quantia.
En projectes de recerca clínica per a l'Àrea de Salut i Prevenció, serà imprescindible presentar un certificat de la Comissió d'Ètica del centre on es vagi a realitzar la investigació o bé la documentació que acrediti que no cal. Si el treball fóra d'experimentació animal, caldrà aportar un certificat de la Comissió d'Experimentació Animal del centre.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: