AJUTS A LA INVESTIGACIÓ DEL COL.LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Objecte

Impulsar el progrés científic de la Fisioteràpia mitjançant el foment de la recerca en el seu àmbit.

La convocatòria està destinada a patrocinar la investigació clínica, experimental, de salut pública o d'atenció social en tots els àmbits relacionats amb l'exercici de la Fisioteràpia, bé sigui en centres públics, privats, centres d'investigació, universitats i organitzacions no governamentals.

Els projectes tindràn una durada de dos anys

Termini IISPV

10 de Juny de 2016

Termini Oficial

15 de Juny de 2016

Documents a presentar

Els documents que cal presentar (signats i segellats, si és el cas) per tal d'optar a les convocatòries són:

– Sol·licitud d'ajut signada (doc.1) 
– Memòria del projecte (doc.2), inclòs un cronograma i justificació de l'ajut que es demana.
– Pressupost detallat (doc.3):
a) S'hi consignarà l'existència d'altres ajuts i ha de fer-se explícit el percentatge que es contempli com a despeses administratives, bé siguin de la institució a la qual pertany l'investigador, bé siguin de l'investigador, en el benentès que, en conjunt, no podrà mai ser superior al 10% del pressupost, una vegada exclosa la partida de material d'inventari.
b) L'import sol·licitat no podrà ser destinat a la contractació de personal que ja mantingui una relació contractual amb l'entitat on es realitzi el projecte.
c) L'import sol·licitat no excedirà en cap cas l'import total destinat a la convocatòria.
– Informe de la Comissió d'Investigació de la viabilitat de l'estudi.
– Currículum de l'investigador o investigadors (doc.4) i de tots els membres de l'equip que participin en el projecte.
– Declaració jurada (doc.5) en la qual el sol·licitant manifesta que no participa ni promou activitats que puguin perjudicar la Fisioteràpia.

Tots els documents s'han de presentar impresos en paper (una còpia). A més, cal presentar el doc. 1 i el doc. 2 en suport digital (en format PDF d'Adobe).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: