AJUTS A LA INVESTIGACIÓ DEL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA.

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Objecte

L'objectiu d'aquesta acció és impulsar el progrés científic de la Fisioteràpia mitjançant el foment de la recerca en el seu àmbit.
La convocatòria està destinada a patrocinar la investigació clínica, experimental, de salut pública o d'atenció social en tots els àmbits relacionats amb l'exercici de la Fisioteràpia, bé sigui en centres públics, privats, centres d'investigació, universitats i organitzacions no governamentals.

Termini IISPV

08/06/2017

Termini Oficial

15/06/2017

Documents a presentar

Els documents que cal presentar (signats i segellats, si és el cas) per tal d'optar a les convocatòries són:
1. Sol·licitud d'ajut signada (doc.1)
2. Memòria del projecte (doc.2), inclòs un cronograma i justificació de l'ajut que es demana.
3. Pressupost detallat (doc.3):
3.1. S'hi consignarà l'existència d'altres ajuts i ha de fer-se explícit el percentatge que es contempli com a despeses administratives, bé siguin de la institució a la qual pertany l'investigador, bé siguin de l'investigador, en el benentès que, en conjunt, no podrà mai ser superior al 10% del pressupost, una vegada exclosa la partida de material d'inventari.
3.2. L'import sol·licitat no podrà ser destinat a la contractació de personal que ja mantingui una relació contractual amb l'entitat on es realitzi el projecte.
3.3. L'import sol·licitat no excedirà en cap cas l'import total destinat a la convocatòria.
4. Currículum de l'investigador o investigadors (doc.4) i de tots els membres de l'equip que participin en el projecte.
5. Si al projecte hi participen pacients s'haurà d'adjuntar necessàriament un informe de viabilitat de l'estudi per un Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) on es detalli el nom de l'investigador principal.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: