AJUDES A LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ PER LA INVESTIGACIÓ EN UROLOGIA 2018

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA

Objecte

Fomentar la investigació en el camp de la Urologia. Es persegueix promoure investigació de caràcter clínic, investigació en resultats de salut i investigació translacional. 

Requisits
  • Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les beques objecte de la present convocatòria, com investigador principal, els membres de l'Associació Espanyola d'Urología (AEU), que estiguin al corrent en el pagament de les quotes reglamentàries, bé sols o com part integrant d'un equip d'investigació, que no es trobin inhabilitats per a l'obtenció de subvencions.
  • Els facultatius que es trobin en període d'especialització a través del sistema MIR, no podran figurar com investigador principal, però si com membres de l'equip investigador.
  • Cap investigador ni cap centre hospitalari, bé directa o indirectament a través de Fundació o Associació, podran figurar com a tal en més d'un projecte d'investigació de l'actual convocatòria. No es concediran beques a aquells centres o investigadors que tinguin en l'actualitat un projecte actiu finançat per la FIU.
  • Les sol·licituds haurien de comptar amb autorització expressa de l'organisme o centre on treballa l'investigador principal. Aquest document haurà de ser presentat juntament amb la sol·licitud.
  • El projecte d'investigació per al qual se sol·licita la beca haurà de referir-se a la investigació bàsica i clínica en el camp de la Urologia. 
Termini IISPV

25 Febrer 2018

Termini Oficial

01 Març 2018

Documents a presentar

Les sol·licituds haurien d'adjuntar la memòria i el currículum.
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada pel document acreditatiu de l'acceptació del centre on es pretén realitzar la investigació, a través de la Unitat d'Investigació, fent constar la viabilitat del projecte.
També haurà d'adjuntar-se relació de l'equip investigador incloent currículum vitae, segons model oficial de la convocatòria, de cada membre i document de conformitat signat per tots els investigadors.
Quan es tracti d'un estudi o assaig clínic, sigui o no terapèutic, s'inclourà l'autorització del Comitè Ètic d'Investigació Clínica en la qual haurà de constar la referència a l'acta corresponent a la sessió en la qual es va prendre l'acord. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: