ACCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PROGRAMACIÓ CONJUNTA INTERNACIONAL

ISCIII

Objecte

L'objecte de la present actuació és finançar la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l'ISCIII, relacionades en l'Annex 2, sempre que hagin estat prioritzades en l'avaluació duta a terme pel programa europeu corresponent.
Amb aquesta actuació es pretén finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut. 

Requisits

 

  • Requisits dels investigadors principals:
    – Disposar d'alguna de les vinculacions establertes com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió. – No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol tipus (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega de formació en investigació per a professionals que hagin finalitzat la FSE.
  • Requisits de la resta de membres de l'equip d'investigació: tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió. 
Incompatibilitats

La presentació d'una sol·licitud en aquesta actuació és incompatible amb la participació en Accions Complementàries de la mateixa iniciativa si tenen una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018. Aquesta incompatibilitat afecta tant a l'investigador principal com a la resta de col·laboradors consignats en la sol·licitud . Aquesta incompatibilitat no té efecte si la nova sol·licitud comporta la coordinació del projecte transnacional. 

Termini IISPV

30 Juny 2018

Termini Oficial

12 Juliol 2018

Documents a presentar
  • Formulari de sol·licitud.
  • Còpia de la memòria completa del projecte de recerca presentat a la convocatòria internacional que correspongui de les relacionades a l'Annex 2.
  • Memòria pressupostària en castellà de l'ajuda subvencionable en l'AES. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: