1a Beca d’Investigació en Insomni SES 2017

INVESTIGACIÓ EPIDEMIOLÒGICA, MÈTODES DIAGNÒSTICS, FISIOPATOLOGIA, CLÍNICA I TRACTAMENT DEL INSOMNI

Objecte

La beca s'atorga a un membre de SES per finançar un projecte d'investigació ben estructurat i desglossat en l'àmbit de l'insomni. Perquè la SES atorgui la beca, el becari s'ha de comprometre a la realització del projecte durant el període de temps que duri la investigació, ha de justificar el projecte i certificar l'acceptació per a la seva realització pel centre receptor. Es tindrà en consideració positiva si el projecte d'investigació forma part d'una tesi doctoral.

Requisits

Ser membre numerari de la SES. Metge especialista amb formació en Medicina de Somni. Es valorarà acreditació en medicina de son.

  • Justificar el seu interès investigador en insomni. Redactar un projecte d'investigació clar, ordenat i detallat amb els següents apartats: interès de la investigació, introducció (incloent una revisió bibliogràfica sobre el tema), hipòtesi, objectius, breu discussió sobre què aportaria la investigació al coneixement de l'insomni, material i mètodes, cronograma i desenvolupament, equip investigador, memòria econòmica i pla de comunicació dels resultats un cop acabat el projecte.
  • Presentar la investigació i els seus resultats com a comunicació oral a la següent Reunió Anual de la SES que sigui factible.
  • Publicar la recerca en una revista indexada.
Termini IISPV

21 de Desembre de 2017

Termini Oficial

31 de diciembre de 2017

Documents a presentar

La documentació, en format electrònic, ha d'incloure:

  • Carta de sol·licitud.
  • Carta d'acceptació pel Cap de Servei o coordinador de la Unitat de Somni o servei de referència del centre receptor, autoritzant la realització del projecte, declarant la idoneïtat de les instal·lacions i certificant que la persona que opta a la beca treballarà, en aquest centre, durant el període de investigació.
  • CV actualitzat.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del títol de metge especialista.
  • Projecte de recerca (exclusivament en format DOC o similar editable, no en PDF).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: