Cercador
Ets a: Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

AJUTS A LA MOBILITAT INTERNACIONAL DINS L'ÀMBIT DE L'EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA

Organisme

AGAUR

Objecte

Concedir ajuts per a alumnes del sistema universitari català que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis en centres estrangers d'ensenyament superior en l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria corresponent.

Sol·licitants

 

 

 

 

 

Requisits

 

a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

b) Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic que estableixi la convocatòria i estar matriculat d'algun crèdit. Aquesta situació s'ha de mantenir mentre duri l'ajut durant el curs acadèmic següent.

c) Fer una estada en un centre d'ensenyament superior francès dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

e) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Presentar una declaració en què consti si s'han demanat o si s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

 

Termini oficial

21/04/2017

Termini IISPV

17/04/2017

Documentació a presentar

 

a) Credencial emesa per la universitat o el centre d'origen que acrediti que la persona sol·licitant ha estat seleccionada per fer una estada acadèmica de mobilitat dins el marc d'un programa institucional de mobilitat que li permet cursar part dels estudis en un centre d'ensenyament superior francès dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània. En aquest certificat, cal fer-hi constar la informació següent: la universitat o el centre de destinació, la durada en mesos i la llengua de docència en què s'imparteixen els estudis a la universitat o al centre de destinació.

b) Expedient acadèmic o document, degudament segellat pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal), el nombre de crèdits superats fins al moment i els crèdits matriculats i aprovats en el curs especificat a les bases de la convocatòria.

La nota mitjana de l'expedient es calcula d'acord amb el que prevegin les darreres bases reguladores dels ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i es determinarà a la convocatòria.

c) L'estudiantat que opti per sol·licitar la valoració del coneixement de la llengua de docència de la universitat o el centre de destinació ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

 

d) L'estudiantat de segon cicle o de màster universitari ha d'aportar un document, segellat degudament pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal) dels estudis que hi han donat accés, calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores.

e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent, d'acord amb la Llei orgànica 2/2009 esmentada.

f) Qualsevol altra documentació necessària per justificar la situació acadèmica o personal al·legada per la persona sol·licitant.

Import

600€

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Centre de Recerca de Catalunya

Universitat Excel·lència - Universitat Rovira i Virgili - Investigació excel·lència - Postgrau Excel·lència

HR Excellence in Research

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, tots els drets reservats